آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2016 69

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
2016 1 0 19 0 0 0 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 36
Iran 7
Austria 4
Italy 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 11
Woodbridge 8
Houston 6
Wilmington 6
Vienna 4
Mashhad 3
Ann Arbor 2
Seattle 2
Fremont 1
Verona 1