آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 644

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 64 83 77 64 25 19 56

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (22).pdf 28

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 547
United States 43
Iran 17
Japan 7
Germany 5
Canada 4
France 3
United Kingdom 1
Guatemala 1
Hong Kong 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 198
Nanjing 33
Jinan 27
Shanghai 26
Fuzhou 22
Beijing 20
Hebei 19
Hefei 18
Shenzhen 18
San Francisco 16