آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 709

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017
Advances in Pediatric Cardiac Intensive Care 77 64 25 19 82 35 4

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
medicine article zs (22).pdf 28

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 607
United States 45
Iran 17
Japan 7
Germany 6
Canada 4
France 3
Netherlands 2
United Kingdom 1
Guatemala 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Guangzhou 210
Nanjing 47
Shanghai 33
Jinan 29
Fuzhou 23
Hebei 22
Shenzhen 22
Beijing 20
Hefei 18
San Francisco 16