جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/51575
Title: Does cold loop hysteroscopic myomectomy reduce intrauterine adhesions ? A retrospective study
Authors: Mazzon, Ivan;Favilli, Alessandro;Cocco, Pietro;Grasso, Mario
Keywords: adhesions;cold loop;Discuss;hysteroscopy;mazzoni-cold-loop-hysteroscopy-myomectomy;myomectomy;synechiae
Year: 2014
URI: http://ebook.muk.ac.ir/handle/Hannan/51575
More Information: VOLUME : 101
ISSUE : 1
Appears in Collections:Fertility and Sterility 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
medicine article am (448).pdf218.7 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.