آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2015 103

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
2015 1 0 1 0 0 0 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 72
United States 10
Russia 9
Estonia 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Saint Petersburg 9
Wilmington 6
San Francisco 3
Ashburn 1
Fars 1
Mashhad 1