آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2015 134

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018
2015 0 0 0 0 0 19 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 72
United States 40
Russia 9
Estonia 1
United Kingdom 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 12
Wilmington 12
Saint Petersburg 9
Woodbridge 7
Houston 5
San Francisco 3
Fars 1
Mashhad 1
Seattle 1