صفحه اصلی مجموعه  2015

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleContributor(s)
medicine article zs (1).pdf.jpg2015Injury prevention instruction in the emergency department.Dunn, K a; Cline, D M; Grant, T; Masius, B; Teleki, J K; Snow, C; Katz, E; Carroll, E
medicine article zs (26).pdf.jpg2015T h e P e d i a t r i c I n t e n s i v e C a re U n i t B u s i n es s Mo d e lSchleien, Charles L
medicine article zs (15).pdf.jpg2015A Pa re n t s ’ P e r s p e c t i v e o n t h e P e d i a t r i c I n t e n s i v e C a re U n i t Our Family ’ s JourneyMerk, Lynne; Merk, Rick
medicine article zs (12).pdf.jpg2015Evaluation of Child with Fever W i t h o u t S o u rc eArora, Rajan
medicine article zs (4).pdf.jpg2015Pediatric mental health emergencies and special health care needsChun, T H; Katz, E R; Duffy, S J
medicine article zs (24).pdf.jpg2015Advances in monitoring and management of pediatric acute lung injuryCheifetz, I M
medicine article zs (23).pdf.jpg2015Advances in Monitoring and Management of ShockMtaweh, Haifa; Trakas, Erin V.; Su, Erik; Carcillo, Joseph a.; Aneja, Rajesh K.
medicine article zs (21).pdf.jpg2015A c u t e K i d n e y I n j u r y i n C h i l d re n An Update on Diagnosis and TreatmentFortenberry, James D; Paden, Matthew L; Goldstein, Stuart L
medicine article zs (31).pdf.jpg2015Maternal Medication , Drug Use , an d B reas t f ee di n g Breastfeeding Medications Infant exposure Antidepressants AntibioticsRowe, Hilary; Baker, Teresa; Hale, Thomas W
medicine article zs (5).pdf.jpg2015C o m m o n O ff i c e P ro c e d u re s a n d Analgesia Considerations Abscess Analgesia Laceration Child life Distraction AnestheticBaxter, Amy
medicine article zs (32).pdf.jpg2015Nutritional Management of the B re a s t f e e d i n g D y a dValentine, Christina J
medicine article zs (9).pdf.jpg2015U p d a t e s i n t h e G e n e r a l A p p ro a c h t o P e d i a t r i c H e a d Tr a u m a an d ConcussionAtabaki, Shireen M
medicine article zs (30).pdf.jpg2015C i rc u m s t a n c e s w h e n B re a s t f e e d i n g i s C o n t r a i n d i c a t e dLawrence, Robert M
medicine article zs (29).pdf.jpg2015Th e Evo l vi n g Mode l o f P e di a tri c C r i t i c a l C a re D e l i v e r y i n N o r t h AmericaRiley, Carley; Poss, W Bradley
medicine article zs (28).pdf.jpg2015The High-Reliability Pediatric Intensive C are UnitNiedner, Matthew F; Muething, Stephen E; Sutcliffe, Kathleen M
medicine article zs (8).pdf.jpg2015Cervical spine injuryLeonard, Julie C.
medicine article zs (36).pdf.jpg2015H u m a n M i l k f o r t h e P re m a t u re Infant Human milk Premature infant Necrotizing enterocolitis Donor milk LactationUnderwood, Mark A
medicine article zs (2).pdf.jpg2015Updates in Pediatric G a s t ro i n t e s t i n a l F o re i g n B o d i e s Foreign body Ingestion Coin Magnet Battery Caustic ChildrenWright, Christian C
medicine article zs (14).pdf.jpg2015A c u t e B ro n c h i o l i t i sTeshome, Getachew; Gattu, Rajender
medicine article zs (19).pdf.jpg2015Advances in Pediatric N e u ro c r i t i c a l C a reCappell, Joshua