آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2014 112

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018
2014 0 0 0 1 0 25 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 52
United States 46
Austria 2
Germany 2
United Kingdom 1
Romania 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ashburn 13
Wilmington 12
Woodbridge 8
Houston 5
San Francisco 3
Seattle 3
Ann Arbor 2
Mashhad 2
Vienna 2
Teiul 1