آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2014 69

کل بازدیدها طی یک ماه

July 2001 August 2001 September 2001 October 2001 November 2001 December 2001 January 2002
2014 0 0 0 0 0 0 5

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 52
United States 4
Austria 2
Germany 2
Romania 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
San Francisco 3
Mashhad 2
Vienna 2
Teiul 1
Wilmington 1