آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
2014 67

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
2014 2 0 1 0 0 0 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 52
United States 4
Germany 2
Romania 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
San Francisco 3
Mashhad 2
Teiul 1
Wilmington 1