آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
American Journal of Surgery 162

کل بازدیدها طی یک ماه

July 2001 August 2001 September 2001 October 2001 November 2001 December 2001 January 2002
American Journal of Surgery 0 0 0 0 0 1 7

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 98
United States 9
Germany 2
Romania 2
Switzerland 1
China 1
Sweden 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Fars 6
Wilmington 5
Mashhad 3
San Francisco 3
Gostar 2
Ann Arbor 1
Baotou 1
Teiul 1
Zurich 1