آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
3. Journal Articles SNDU 6271

کل بازدیدها طی یک ماه

December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018
3. Journal Articles SNDU 0 245 0 182 247 333 216

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 3551
United States 481
Russia 220
Romania 34
Turkey 25
China 18
Germany 17
Switzerland 13
United Kingdom 13
Canada 7

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Caro 282
Saint Petersburg 216
Fars 107
Ashburn 53
Wilmington 48
Tehran 39
Fatih 25
Kordestan 25
Houston 21
Woodbridge 16