آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
3. Journal Articles SNDU 4552

کل بازدیدها طی یک ماه

July 2001 August 2001 September 2001 October 2001 November 2001 December 2001 January 2002
3. Journal Articles SNDU 0 0 0 0 0 7 1425

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 2447
United States 390
Russia 214
Romania 34
Turkey 25
Germany 16
China 14
Switzerland 13
Estonia 7
United Kingdom 6

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Caro 270
Saint Petersburg 211
Fars 107
Tehran 39
Wilmington 31
Ashburn 27
Fatih 25
Kordestan 21
Ann Arbor 11
Houston 11