آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
3. Journal Articles SNDU 3131

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017
3. Journal Articles SNDU 163 183 74 19 132 374 0

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 1460
United States 320
Russia 210
Romania 34
Turkey 25
China 14
Germany 13
Switzerland 10
Estonia 7
United Kingdom 6

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Caro 268
Saint Petersburg 207
Fars 107
Tehran 39
Fatih 25
Wilmington 25
Kordestan 20
Baotou 10
Zurich 8
Mashhad 6