آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
3. Journal Articles SNDU 2690

کل بازدیدها طی یک ماه

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
3. Journal Articles SNDU 102 185 163 183 74 19 65

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 1196
United States 305
Russia 209
Romania 34
Turkey 25
China 14
Germany 10
Estonia 7
United Kingdom 6
Switzerland 5

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Caro 254
Saint Petersburg 206
Fars 107
Tehran 39
Fatih 25
Wilmington 25
Kordestan 18
Baotou 10
Gostar 5
Mashhad 5