جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/18690
Title: Tropical Pulmonary Eosinophilia-Preliminary Note on Animal Experiments and the Hirst s Phenomenon
Authors: Gupta, B M;Misra, S S;Hameed, Sami
Keywords: Pulmonary;Eosinophilic leucocytosis;Asthma
Issue Date: 1952
URI: Current Science1952,21,78-79
http://hdl.handle.net/123456789/823
Appears in Collections:Microbiology

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.