جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.227.9/handle/Hannan/18099
Title: Lysis of Human Pathogenic Bacteria by Myxobacteria
Authors: Mathew, S;Dudani, A
Keywords: Pathogenic;Myxobacteria
Issue Date: 1955
URI: Nature,1955,175,125
http://hdl.handle.net/123456789/877
Appears in Collections:Biochemistry

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.