آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
Communicable Diseases 11

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Communicable Diseases 0 1 0 3 2 1 1

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 4
United States 3
Albania 1
Germany 1
United Kingdom 1
Ukraine 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Ann Arbor 1
Fremont 1
Isfahan 1
Philadelphia 1