آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
American Heart Journal 2018 135

کل بازدیدها طی یک ماه

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
American Heart Journal 2018 20 1 12 7 12 7 6

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 52
Iran 24
Albania 4
United Kingdom 2
Canada 1
Germany 1
Italy 1
Netherlands 1
Russia 1
Ukraine 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Wilmington 13
Houston 12
Ashburn 11
Woodbridge 9
Ann Arbor 3
Isfahan 2
Seattle 2
Amsterdam 1
Fremont 1
La Jolla 1