آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
American Heart Journal 2018 104

کل بازدیدها طی یک ماه

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
American Heart Journal 2018 9 1 3 20 1 12 1

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
United States 51
Iran 13
United Kingdom 2
Canada 1
Italy 1
Netherlands 1
Russia 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Wilmington 13
Houston 12
Ashburn 11
Woodbridge 9
Ann Arbor 2
Seattle 2
Amsterdam 1
Fremont 1
La Jolla 1
Milan 1